KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY

DAŇOVÁ EVIDENCE

zpracování předaných podkladů

vedení peněžního deníku

vedení pokladní knihy

vedení knihy pohledávek a závazků

vedeni knihy hmotného a drobného majetku

vyhotovení povinné evidence pro DPH

poskytování průběžných přehledů hospodaření

provedení roční daňové uzávěrky

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY

daň z příjmů fyzických osob (DPFO) včetně přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

daň z přidané hodnoty (DPH) včetně přenosu daňové povinnosti, elektronická podání přes portál mfcr

daň silniční

roční vyúčtování daně závislé a srážkové (pro zaměstnavatele a zaměstnance)

JEDNÁNÍ NA ÚŘADECH, ZASTUPOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ PLNÝCH MOCÍ

zastupování klientů na finančních úřadech, OSSZ a zdravotních pojišťovnách ve všech záležitostech (přihlášení, odhlášení, změny, kontroly, ...)

odevzdávání všech daňových přiznání a přehledů v zákonem stanovených termínech

MZDOVÁ AGENDA

zpracování nebo vyhotovení pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce včetně platových výměrů

přihlášení a odhlášení organizace a jejich zaměstnanců na okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

měsíční výpočet hrubé a čisté mzdy na základě předané docházky zaměstnanců a dodaných podkladů, zhotovení výplatních listin zaměstnanců

měsíční zpracování mezd a odeslání měsíčních přehledů na OSSZ a zdravotní pojišťovny včetně komunikace s příslušnými úřady

vedení evidence zaměstnanců

vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení (ELDZ)

pracovní neschopnosti zaměstnanců

ukončení pracovních poměrů, zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, potvrzení příjmů pro úřady práce

čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

roční vyúčtování daní ze závislé činnosti zaměstnanců

roční vyúčtování daně za závislé činnosti a daně srážkově za zaměstnavatele

účast na kontrolách sociálního a zdravotního pojištění

povinné zasílání tiskopisů, formulářů a přehledů přes naši datovou schránku

DAŇOVÁ A JINÁ PORADENSTVÍ

výběr způsobu zdanění (uplatnění skutečných výdajů nebo použití paušálních výdajů), propočet daňové zátěže při změně režimu uplatnění výdajů

hospodaření podnikatele, rentabilita

ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE

vystavování faktur

korespondence

archivace

..a jiné dle potřeb klienta

SPECIÁLNÍ SLUŽBY

Příprava podkladů a zpracování podnikatelských záměrů včetně kalkulací pro úřady práce(dotace), pro bankovní ústavy (úvěry, půjčky) a jiné...

zpracujdaně.cz

RYCHLÝ KONTAKT

E-mail: doklady@zpracujdane.cz